Saturday, 20 June 2015

Shuangjian

Shuangjian Mountain Peak,
Anhui, China, 1965
Photo: Wu Yinxian

No comments:

Post a Comment